hits

Er Ingebrigtsen-sex ulovlig?

Advokat Sjak R. Haaheim tror riksadvokaten vil beordre etterforskning mot Roger Ingebrigtsen, fordi saken kan falle inn under § 193 i straffeloven.

17 år er som kjent over den seksuelle lavalder. Det har ikke vært brukt vold eller trusler i denne seksuelle relasjonen, så langt vi vet foreløpig. Da gjenstår altså § 193 som mulig lovbrudd.

Advokaten og krim-forfatteren Anne Holt var raskt ute på twitter med følgende erklæring:

To advokater, begge utenfor saken, er altså rivende uenige. Så hvordan lyder paragrafen?

§ 193. Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år. På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Allerede i selve lovteksten ser vi henvisningen til psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming, det viser at lovgiver har ganske drøye tilfeller av utnyttelse i tankene.

Når har denne paragrafen vært brukt? Oftest som et "påheng" på svært alvorlige tiltaler som gjelder pedofili og incest. Men den har også vært brukt på folk som misbruker yrket sitt.

En kjørelærer hadde planmessig og systematisk fått kvinnelige elever til å kjøre ut på avsidesliggende veier, og deretter forsøkt å ha sex med dem. Samtlige instanser mente lærer - elev forholdet kvalifiserte for anvendelse av § 193. Han hadde brukt stillingen som kjørelærer til å utnytte elevene. Det var et skjerpende moment at kjørelæreren hadde brukt makt, riktignok i så begrenset utstrekning at det ikke kvalifiserte for voldekt.

Hvis jurister lurer på hva en lov egentlig sier, går de gjerne til det som kalles forarbeidene. I en Odelstingsproposisjon sies dette om paragrafen:

«Generelt vil det regnes som misbruk dersom gjerningspersonen på en utilbørlig måte utnytter sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, f.eks. som dennes lege, psykolog eller støttekontakt. Relevante faktorer ved vurderingen vil være partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt gjerningspersonen i overfor fornærmede. Herav følger at ikke alle forhold mellom personer hvor den ene part står i et overordningsforhold til den andre omfattes. Situasjonen vil kunne stille seg annerledes dersom partene uavhengig av den enes overmaktsforhold, har seksuell omgang, f.eks. som følge av at det utvikler seg et alminnelig kjærlighetsforhold» (understrekningene her er mine, ikke lovtekstens).

Det holder altså ikke at vedkommende rent faktisk står i en maktposisjon overfor fornærmede. Vedkommende må på en utilbørlig måte utnytte posisjonen for å skaffe seg sex.

Så gjenstår spørsmålet: Er denne paragrafen relevant for saken rundt Roger Ingebrigtsen? Det vil i hvert fall være en uvanlig bruk av paragrafen dersom han blir tiltalt etter denne bestemmelsen. Det betyr jo ikke at det er umulig.

Les Gunnar Stavrum: En politisk henrettelse

Etter at både Roger Ingebrigtsen og kvinnen det gjelder har trukket seg fra nominasjonslisten til Troms Arbeiderparti har saken fått de proporsjoner den bør ha, nemlig at hun må vurdere om hun skal politianmelde. Eventuelt om Arbeiderpartiet skal politianmelde, etter enighet med henne.

Rettslig er i så fall dette trolig en motbakke, kanskje særlig fordi det har gått så lang tid at bevis (f.eks om alkohol) er vanskelig å spa opp. Men at noe er motbakke betyr neppe at det er umulig. Et samlet politisk Norge vil i så fall følge saken med interesse. Slike saker finnes nemlig i alle partier.

PS til jurister: Saken om kjørelæreren er hentet fra Rt. 2001 s. 1039. Forarbeidene til loven er (Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) s. 113).

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar