hits

11 grunner til syke kvinner

Denne blogposten finnes oppdatert på www.orjas.no.

Sykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, ifølge statistikken. Og dette gjelder for alle type yrker. Dette er "yesterdays news" i arbeidslivsforskningen og jeg har skrevet om det mange ganger før, både i E24 og i boka Det glade vanvidd.

Det er ikke en, men minst 11 grunner til at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Flere av dem er gjensidig forsterkende. Lista nedenfor er en oppsummering av forskning på feltet, uten vekting, og nederst i saken finner du min egen konklusjon på hva som bør gjøres med saken (hvis noe bør gjøres).

1. Kvinner har dårligere arbeidsmoral fordi de har bedre familiemoral. De velger sykefravær som en strategi for å mestre hverdagen når tidsklemma tar dem. Menn derimot, velger heller å la familien lide. At den store økningen i sykefravær er for lette psykiske lidelser og almenne/uspesifiserte diagnoser, underbygger denne hypotesen. Før var man sliten, nå har man en "depressiv reaksjon", altså en diagnose som gir sykepenger.

2. Kvinner har dårligere arbeidsmoral fordi de ikke kan gjøre karriere uansett. Det er relativt flere kvinner i lavstatus jobber enn menn. Er du i en typisk karrierejobb vil du intenst forsøke å unngå lange fravær. Er du underordnet i en stilling uten karrieremuligheter, men med et godt stillingsvern, har du lite å tape på lange fraværsperioder. Dette bygger på samme argumentasjon som i punkt 1, at sykefravær kan være et valg.

3. Kvinner har dårligere psykisk helse enn menn. Dette er en forklaring som lyder hårreisende i mange feministers ører, men det er ikke vanskelig å finne psykologer som mener det er riktig, og at det faktisk kan være en kjønnsforskjell som er biologisk betinget. I måling, nasjonalt og internasjonalt av personlighet og personlighetsavvik er det almen kunnskap at "sårbarhet" (også kalt "nevrotisisme") er høyere generelt hos kvinner enn hos menn.

4. Kvinner blir gravide. Store deler av sykefraværet for kvinner mellom 20 og 39 år kan forklares ved graviditet og redusert kapasitet i forbindelse med dette. Dette slår hardt ut på statistikken fordi kvinner ofte er i fysisk tunge og/eller ensidige jobber. Det er lettere å være gravid direktør enn gravid bak disken i en butikk, og kvinnelige direktører er det få av.

5. Kvinner er overrepresentert i bransjer der sykefraværet er stort. Det kan jo være som høna og egget, at sykefraværet er stort på grunn av kvinnene. Men like fullt har helse- /omsorgsbransjen mange tunge løft og høyt tidspress, noe som gjør at sykemelding blir eneste alternativ ved helsesvikt.

6. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, i jobber med liten fleksibilitet. Det er fast arbeidstid, gjerne på en vaktliste. De kan ikke, som en høyere funksjonær, sitte hjemme og samtidig være online. Jo mindre fleksibel en jobb er, jo raskere vil lett sykdom føre til totalt fravær.

7. Sykmeldingsgrad i fysisk tunge og ensidige jobber, har sammenheng med noe så banalt som manglende muskelstyrke, ifølge arbeidsmedisiner Ebba Wergeland. Innen rengjøring og omsorg, med mange tunge tak, er kvinner overrepresentert til tross for at de egentlig er dårlig rustet til det fra naturens side. Resultatet er mange og lange sykemeldinger når kvinnene blir eldre.

8. Høyt sykefravær blant eldre kvinner kan også forklares ved at de ikke har opptjent gode nok trygderettighetere til å kunne ta ut AFP eller uføretrygd. De klamrer seg i større grad til full jobb fordi de må, med flere lange sykemeldingsperioder som konsekvens.

9. Kvinner er mer slitne, fordi de gjør mer husarbeid. De får ikke hentet seg inn etter arbeidstid, slik som menn. Fortsatt gjør kvinner 60 prosent av alt husarbeid ifølge Statistisk sentralbyrå. Menn bruker til gjengjeld mer tid på jobben, så forskjellen i fritid er neglisjerbar.

10. Kvinner er oftere aleneforsørgere enn menn. Det gjør at punkt 1 slår desto tyngre inn (sykefravær for å mestre hverdagen).

11. Det er ikke uvanlig med sykemelding ved arbeidskonflikter mellom kolleger eller sjef/underordnet. Kanskje kvinner lettere velger en slik «verdig timeout» enn menn, både fordi de har mer enn nok å henge fingrene i hjemme. De mister ikke status ved å fremstå som ofre som blir «syke av sjefen». Menn vil vegre seg mer for en slik offerrolle.

Konklusjon: Det høye sykefraværet for kvinner er en logisk konsekvens av kvinners posisjon i hjem og arbeidsliv, i tillegg kan det også er biologiske komponenter (punkt 3, 4 og 7). Men kvinners høye sykefravær er også en konsekvens av at kostnaden ved sykemelding er kroner null for arbeidstaker (med visse unntak for noen få høytlønte, stort sett i mannsdominerte bransjer).

Selv om vår romslige sykelønnsordning er svært kvinnevennlig, bør den endres. For alt som er gratis gir overforbruk.

Kvinner som jobber frivillig fast deltid, og dem er det mange av, har tatt konsekvensen av kvinners slitsomme liv. De bærer selv den økonomiske kostnaden selv ved at de ikke kan jobbe mye. Det livsvalget står det respekt av.

Artikkelen er en bearbeidet og oppdatert versjon av en tilsvarende sak i E24 23.09.2009. Les mer om kvinner og sykefravær i Ebbas hjørne. Dette er publiseringslisten til Ebba Wergeland, en av de fremste arbeidsmedisinerne. Hun er for øvrig sterkt mot en reduksjon av sykelønnsordningen!

Følg Ørjasæter på Twitter (@orjas) og Facebook.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar