hits

Document setter Høiredamene på plass

Nina Hjerpset-Østlie, journalist i Document.no

Ukas bloggpost er viet partiet Høyres verste side: Overklassens ignorante holdning overfor realitetene. I og for seg en historisk gjenganger, men denne gangen gjelder det Høyre-kvinnenes lovprising av innvandringen, og deres totalt manglende interesse for sammenhengen mellom demografi og økonomi.

Resten av bloggposten er en sterkt forkortet (og redigert) versjon av Nina Hjerpset-Østlies artikkel "Nu går alt så meget bedre"på nettstedet Document.no. Hun setter Høyre-damene på plass. Les artikkelen i sin helhet eller få kortversjonen her:

"Oslos befolk­ning øker vold­somt, og veks­ten er hoved­sa­ke­lig inn­vand­rings­dre­vet. I en pro­gno­se av Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå (SSB) for­ven­tes antall inn­byg­gere i byen å være omtrent 800.000 i 2030. Nes­ten halv­par­ten av inn­byg­gerne i Oslo i 2040 vil være inn­vand­rere eller barn av to inn­vand­rede for­eldre, og rundt syv av ti av byens inn­vand­rer­be­folk­ning vil ha bak­grunn fra land utenfor EU/EØS-området.

Agenda Kau­pang, spe­sia­lister på sam­funns­ana­lyse, har utre­det befolk­nings­veks­tens økono­miske kon­se­kven­ser i tiden frem mot 2030. Utred­nin­gen kon­klu­de­rer med at kom­mu­nens låne­gjeld vil måtte øke fra 20.000 kro­ner til 107.000 kro­ner pr. inn­byg­ger de neste syt­ten årene.

Med så stor til­flyt­ting skulle man kan­skje tro at det enkelt ville la seg finan­siere av økt skatte­til­gang, men det mest sann­syn­lige er at Oslo kom­mu­nes skatte­inn­tek­ter vil bli mindre, sam­ti­dig som sosial­bud­sjet­tet vil øke.

En stor del av veks­ten i Oslo skyl­des nemlig til­flyt­ting fra utlan­det. SSB har gjort kjø­rin­ger som viste skatte­inn­gan­gen for disse per­sonene. Skatte­inn­tek­tene ble bereg­net i for­hold til år etter boset­ting. Resul­ta­tet viste svært lav skatte­inn­gang.

Skatte­inn­tek­tene går altså ned og sosial­ut­gif­tene opp, fordi inn­vand­rere jevnt over har lavere inn­tekt og er større for­bru­kere av trygde­ytel­ser - slik også Brochmann-utvalget påpekte i 2011.

Finansbyråd i Oslo Kristin Vinje.

Dette aner ikke finans­by­råd for Høyre, Kris­tin Vinje, noe om. I et inter­vju i Finans­avi­sen går det frem at de nye inn­byg­ger­nes skatte­evne ikke er blitt vur­dert, og at noen slik vur­de­ring hel­ler ikke kom­mer på tale. Og stilt over­for fakta om flytte­mønst­rene i hoved­sta­den, påbe­ro­per Oslos finans­by­rå­d seg lyk­ke­lig uvitenhet: Den sta­ti­stik­ken kjen­ner jeg ikke, svarer hun ganske enkelt når hun blir spurt om saken."

"Nei, da så", skriver Nina Hjerpset-Østlie lakonisk. Hun siterer også fra en diskusjon på Facebook med lederen for Oslo Høyres Kvinneforum, Berit Solli. Og denne damen bringer innvandringsdiskusjonen til nye høyder, les bare:

"Så begeist­ret er hun for byens strå­lende frem­tids­ut­sik­ter at tall­ma­te­riale og forsk­nings­rap­por­ter prel­ler av som vann på gåsa.," skriver Hjerpset-Østlie. "Der jeg bare var bevæp­net med ultra­kje­de­lige argu­men­ter som sta­ti­stik­ker og utred­nin­ger, var Solli bevæp­net med tro, håp og kjærlighet."

Berit Solli, leder av Høyre-kvinnene.

Nina Hjerpset-Østlie bør altså leses i sin helhet, artikkelen finner du her, og den handler mest om hovedstadens økonomiske fremtid. Men adrenalinet mitt koker litt ekstra ved sitatene fra Kristin Vinje og Berit Solli. Den ene er, med forbehold om at hun er riktig sitert, ignorant.

Den andre, Berit Solli, oppfører seg som en lett eksaltert overklassekvinne ved å  lalle i vei om Richard Florida, mens byen hun bor i er på sikker vei inn i dype og langvarige økonomisk problemer. Den amerikanske professoren Richard Florida er kjent for sine bøker om "den kreative klassen". De er lite relevante for en liten hovedstad i et bittelite land, som opplever en demografisk endring av historiske dimensjoner.

Innvandringen til Oslo er historisk ny både fordi den er så voldom, men også fordi de innvandrede er fattigere enn den opprinnelige befolkning. Dette siste er helt nytt i historisk sammenheng. Høyrefolkets evige mas om hanseater og dess like som påvirket vårt land i positiv retning, overser begge disse nye trekkene i demografien.

Du kjenner historien om Marie Antoinette? Den er trolig ikke helt sann, men alt for god til ikke å siteres: Da rasende demonstranter, Paris` fattige befolkning, demonstrerte for brød utenfor slottet, så hun ned på dem fra sin balkong og sa: "Har de ikke brød? Men da kan de vel spise kake i stedet?"

Omtrent som lederen av Oslo Høires (unnskyld, Høyres) kvinneforum altså: "Skatter og slikt? Denslags som skal dekke skoler, omsorg og sykehjem for byens befolkning? Kan vi ikke bare glemme skattene og bli litt kreative alle sammen, i stedet?"

Høyres store problem i hovedstaden er at de fremstår som overklassepartiet. Dersom stortingskandidatene viser samme ignorans overfor demografiske og økonomiske realiteter som Berit Solli, har jeg stemt Høyre for siste gang.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar